Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mencuba Permainan GasingKebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah mencuba permainan gasing di Majlis Ramah Mesra bersama rakyat di daerah Brunei dan Muara pada 23 Julai 2000 sambil diperhatikan oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Mateen#throwback

Post ini diambil dari instagram bruneiroyalfamily
Reaksi:

0 komentar: